Hoofdlijnen beleidsplan


Missie

1. De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van sporten met jongeren;

b. het bevorderen van sporten met jongeren met beperking;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.


Visie

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het stimuleren en ondersteunen van sport- en beweegprojecten;

b. Het adviseren in sport- en beweegactiviteiten;

c. Het maken, verzorgen en uitdragen van ondersteunende middelen;

d. Het samenbrengen van jongeren met en zonder beperking alsmede het stimuleren van “Samen bewegen” om zo mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee sociaal isolement en eenzaamheid te
verminderen/voorkomen.


De Stichting Hello Heroes gaat in haar werkwijze uit van de volgende uitgangspunten:

- Algemeen belang

De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

- Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting werft per project gelden via fondsen en giften. Voor het geven van advies
wordt een bijdrage aan de stichting gevraagd. Deze gelden komen ten goede aan de
activiteiten van de stichting. 

Voor het uitvoeren van beweegactiviteiten worden verenigingstarieven of lager gehanteerd
(VML
https://vmlnederland.nl/).


- Gescheiden vermogen

Er is sprake van gescheiden vermogen.

- Bestedingscriterium

Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet meer vermogen aan
dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.

- Onkostenvergoeding

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte
kosten.

- Opheffing

Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met
een gelijksoortige doelstelling.

- Integriteitseisen

Alle betrokkenen (bestuursleden, medewerkers en eventuele vrijwilligers) voldoen
aan de integriteiteisen.

- Administratieve verplichtingen

De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt
welke kosten zijn gemaakt.

- Publicatieverplichting
De stichting zal haar gegevens publiceren via de website
www.stichtinginbeweging.nl
en de financiële verantwoording via het ANBI publicatieportaal.

- Taakstelling bestuur

Een beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen is opgenomen in de
statuten en zal waar nodig worden aangevuld in het huishoudelijk reglemen